Huurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
Algemene verhuurvoorwaarden van Gerry Timmers Elektrisch Aangedreven Voertuigen.
Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts verbindend indien en voor
zover deze door verhuurder schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons schriftelijk wordt bevestigd.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verhuurder, danwel uit het feit dat
hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verhuurder binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verhuurder. Als ondergeschikt personeel zijn in
dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.
Artikel 3 Huur/huurprijs
3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.
3.2 Wijzigingen in het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draaiuren die het slijtagebeeld van het gehuurde nadelig beïnvloeden, kunnen aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de
huurprijs. De meer-uren, bepaald op basis van de registratie van de op het object aanwezige urenteller, worden tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen, met
terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van huurder.
3.3 Mits niet anders is overeengekomen, komen de kosten voor het herstel of de vervanging van lekke banden voor rekening van huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen.
3.4 Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. Het volgens de overeenkomst vastgestelde bedrag dient door huurder binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan, zonder enig beroep op verrekening.
3.5 Verhuurder heeft het recht om vanaf de vervaldatum van de vordering een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de
wettelijke rente lager is dan 10%. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
3.6 Verhuurder is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke
kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer verhuurder zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de volgende tabel:
over de eerste € 2.950,= 15%
over het meerdere tot € 5.900,= 10%
over het meerdere tot € 14.748,= 8%
over het meerdere tot € 45.378,= 5%
over het meerdere boven € 58.992,= 3%
3.7 Ingeval de verhuur langer duurt dan twee jaar en de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft verhuurder het recht de huurprijs te wijzigen op basis van de wijziging van de
consumentenprijsindex (cpi) reeks CPI werknemers laag (1995 =100). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: Gewijzigde huurprijs is huurprijs op de ingangsdatum van de
eerste huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het
indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.
3.8 Ingeval de kosten van de verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de huurprijs worden verhoogd.
3.9 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen
heeft gereclameerd.
Artikel 4 Aflevering
4.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op een door deze aangewezen locatie. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van de huurder. Vanaf het moment van
aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
Artikel 5 Eigendom
5.1 De eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder.
5.2 De huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 6 Gebruik
6.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.
6.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de
bedienings- en behandelingsvoorschriften. De huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor
het besturen van het gehuurde beschikken.
6.3 In het geval de huurder van het gehuurde geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn rekening en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van
onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van verhuurder, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.
6.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.5 Het is huurder niet toegestaan met het gehuurde de openbare weg te berijden.
6.6 Huurder zal het gehuurde van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het gehuurde. Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het
gehuurde, controleert en vult bij, voor zover van toepassing: -de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof, anti-vries, remvloeistof, overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen
in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten; -de werking van de bedrijfsurenteller;-de conditie van de banden en de bandenspanning; -de conditie van de
waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.; -de algemene en veilige werking van het gehuurde en de eventueel aan het
gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur. Voorts inspecteert huurder wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden bijvullen met gedeminiraliseerd
water.
6.7 Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade
die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.
Artikel 7 Inspectie/Onderhoud
7.1 De huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de
huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
7.2 Het onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige
onderhoud. De huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
7.3 Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van
reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen.
Artikel 8 Overmacht
8.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van de verhuurder liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van
verhuurder aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelverboden.
8.3 Geen bevoegdheden tot opschorting bestaat als nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen
wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 9 Aansprakelijkheid huurder/Verzekering van het gehuurde
9.1 De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
9.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.
9.3 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.
9.4 De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van het gehuurde wordt door verhuurder verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken.
9.5 Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de huurder.
9.6 Huurder kan ten behoeve van het gehuurde een casco-verzekering afsluiten.
9.7 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De huurder is volledig aansprakelijk voor
alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder.
9.8 De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.
Artikel 10 Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade geleden door huurder, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, met dien verstande dat
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verhuurder verzekerd is, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Huurder dient zich desgewenst tegen deze
schade
b) te verzekeren.
c) Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.
d) De door verhuurder te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door huurder te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.
Artikel 11 Beëindiging overeenkomst
11.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd dient uiterlijk 24 uur voor het einde van de huurperiode schriftelijk te zijn opgezegd.
11.2 Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat tijdige schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde
condities voortgezet.
11.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
11.4 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door schriftelijke opzegging.
11.5 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen.
11.6 Indien naar het oordeel van verhuurder het gehuurde bij afhalen niet schoon is, is verhuurder gerechtigd het gehuurde voor rekening van huurder te (laten) reinigen.
Artikel 12 Ontbinding
12.1 Verhuurder heeft het recht zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden in geval van: -niet, niet-tijdige
of niet behoorlijke nakoming door de huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst; -aanvraag van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van huurder; -
buitengerechtelijke schuldsanering; -beslag op het gehuurde; -omstandigheden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van verhuurder met zich meebrengen en/of de normale
afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren; -verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie bij het aangaan van de overeenkomst door huurder aan verhuurder, zodat de
overeenkomst door verhuurder niet, of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan; -schade aan het gehuurde, die door de assuradeuren niet wordt vergoed, tenzij een en en ander
gevolg is van een, de verhuurder persoonlijk betreffende omstandigheid; -opvordering van overheidswege.
12.2 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid is huurder verhuurder zonder nadere sommatie alle reeds verschenen en alle door verhuurder eventueel
12.3 gederfde huurtermijnen verschuldigd. Daarnaast dient huurder alle door verhuurder geleden vermogensschade te vergoeden.
Artikel 13 Overdragen rechten en plichten
13.1 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde.
13.2 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.
13.3 Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.
Artikel 14 Geschillen
14.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.
14.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.
14.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze
bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.