Leveringsvoorwaarden

LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN GERRY TIMMERS.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die GERRY TIMMERS doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
De aanbieder/leverancier is GERRY TIMMERS die deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen
 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Artikel 3: Levertijd
De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer
worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 4: Risico-overgang
Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s te verzekeren. Ook in geval verkoper de verkochte zaak in bedrijf stelt, gaat het risico van de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt aan verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 5: Prijswijziging
Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende betalingstermijn.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Installatie, opstelling en inbedrijfstelling
Alle installatie- en opstellingswerkzaamheden, hierna: "installatie", alsmede inbedrijfstelling werkzaamheden, hierna; "inbedrijfstelling", zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat installatie of inbedrijfstelling voor rekening van
opdrachtnemer geschiedt, gelden de volgende bepalingen:

opdrachtgever verleent opdrachtnemer alle hulp die redelijkerwijze kan worden verlangd;
opdrachtgever dient aan (de monteurs van) opdrachtnemer kosteloos alle benodigde energie, water, perslucht en een voor de werkzaamheden geschikte ruimte ter beschikking te stellen;
opdrachtgever dient tegen kostprijs aan opdrachtnemer hef-, hijs- en transportwerktuigen, en overeenkomstig materiaal ter beschikking te stellen;
indien de monteurs van opdrachtnemer niet regelmatig de installatiewerkzaamheden kunnen verrichten en/of deze buiten de gebruikelijke werktijden plaatsvinden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever, ongeacht of een en ander aan opdrachtgever is te wijten.
Opdrachtnemer zal het gereedkomen van het werk of een gedeelte daarvan mondeling of schriftelijk aan opdrachtgever melden. Reclames na vertrek van (het personeel van) opdrachtnemer betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever conform artikel 11 te reclameren.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich bij opdrachtgever bevinden, één en ander voorzover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. 7.5 Het in bovenstaande leden bepaalde geldt ook voor montage, demontage- en reparatiewerkzaamheden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Opdrachtgever dient zich  desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer, daaronder begrepen alle aanspraken van derden wegens onder andere productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 9: Garantie
Opdrachtnemer staat gedurende 600 draaiuren of wanneer deze termijn eerder verstrijkt gedurende 1 jaar na levering in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde mobiel intern transportmateriaal. De garantiebewijzen worden door opdrachtnemer op diens verzoek aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Voor geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van één maand.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

de zaak herstelt;
de zaak vervangt;
opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Indien de opdracht bestond uit het repareren van zaken, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de reparatie. Indien gedurende een periode van één maand blijkt dat de reparatie ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze de reparatie opnieuw uitvoeren of opdrachtnemer crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

slijtage;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door pdrachtgever zijn voorgeschreven  of door of namens hem zijn aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling
Betaling wordt gedaan op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. Betaling dient vóór het moment van aflevering plaats te vinden.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,00.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Reclamaties of klachten
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Opdrachtnemer dient schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Klachten over facturen dienen binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend op straffe van verlies van alle eventuele rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet fgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet vervreemden, verpanden dan wel anderszins bezwaren of in de macht van derden brengen. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 14: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation overeenkomen.